Jak mám přihlásit svůj vůz?

Dle novely zákona č. 56/2001 jsou vozidla registrována/převedena přímo na nového provozovatele bez předešlého odhlášení. Neexistuje již tzv. polopřevod, neboli odhláška vozidla z evidence registru vozidel.
Převod od 1. 1. 2016 je tedy realizován okamžitě a probíhá na registru vozidel dle sídla/ bydliště původního provozovatele. Vozidlo je rovnou zaregistrováno s původní registrační značkou. Tu si může nový vlastník v případě zájmu za poplatek vyměnit. Převod probíhá za přítomnosti jak prodávajícího tak kupujícího. V případě zastupování, musí být doložena plná moc s úředně ověřeným podpisem.
 
Vozidla, která jsou v tzv. polopřevodu/odhlášce z roku 2014, musí být převedena/přihlášena do 30. června 2015 na nového provozovatele/vlastníka. Přihlášení do evidence u vozidel v tzv. polopřevodu/odhlášce probíhá dle pravidel z roku 2014. Nový provozovatel či vlastník musí vozidlo přihlásit do evidence na příslušném registru silničních vozidel (dále jen "RSV"). Místo registrace se řídí bydlištěm či sídlem provozovatele, vlastník vozidla může být i zahraniční subjekt. Protokol o evidenční prohlídce je vystaven na provozovatele a nesmí být starší 14-ti dní.
 
Pokud se jedná o vozidlo dovezené ze zahraničí s vystaveným českým čistopisem velkého technického průkazu (tj. technický průkaz, ve kterém není dosud uveden záznam o provozovateli), pak je nutné doložit navíc protokol o technické kontrole s datem před vystavením čistopisu, protokol o evidenční prohlídce s datem po vystavení čistopisu a kupní smlouvu, popř. rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla vydané registrem vozidel k výše uvedenému čistopisu technického průkazu.
 

ZAJISTÍM SI SÁM:

 
1.            Vyplníte formulář pro přihlášení vozidla do RSV  -  Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
2.            Přiložíte originál velkého technického průkazu vozidla  -  Originál velkého TP vozidla
3.            Přiložíte originál osvědčení o registraci vozidla  -  Originál ORV
4.            Odevzdáte RZ  -  Registrační značka
5.            Zajistíte souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele  -  Souhlas vlastníka vozidla, úředně ověřený (plná moc)
6.            Zajistíte pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla  -  Zelená karta
7.            Zajistíte evidenční kontrolu na nového provozovatele  -  Protokol o evidenční kontrole vozidla, ne starší 14-ti dní
8.            Doložíte doklady nového vlastníka
 
 • Právnická osoba:            
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 12 měsíců ke dni, kdy je úkon v registru požadován, v originálu nebo v ověřené kopii.
 • OSVČ dle předmětu podnikání:
  • živnostenský list
  • koncesní listina
  • osvědčení k výkonu činnosti
  • rozhodnutí o registraci apod
Vždy v originálu či v ověřené kopii.
 
 • Občan ČR:
  • občanský průkaz               
 • Cizinec:
  • doklady pouze v ! originále ! (např. doklad o přechodném/trvalém pobytu, RČ a pas)
 
9.            Doložíte doklady provozovatele, je-li odlišný od vlastníka
 • plná moc
 • ostatní doklady stejně jako u vlastníka
10.          Navštívíte osobně příslušný úřad, získáte pořadové číslo a vystojíte frontu  -  Všechny výše uvedené dokumenty