Spotřebitelský úvěr na automobil

je produkt sloužící soukromým osobám k zajištění koupě nového či ojetého vozu.


Kontaktní údaje o poskytovateli úvěru

D.S. Leasing, a.s., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 48909238, telefonní číslo: 542 135 113, email: dsleasing@dsleasing.cz, společnost zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1071

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti

V současné době poskytovatel podniká stále na základě živnostenského oprávnění – poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru, a to v souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „Zákon“). Poskytovatel je veden v přechodném seznamu osob, které poskytují spotřebitelský úvěr v souladu s přechodným ustanovením § 169 Zákona.

Interní mechanismus řešení stížností

Podrobnosti vyřizování stížností jsou upraveny v Reklamačním řádu, který je dostupný zde: reklamační řád společnosti D.S. Leasing, a.s. - dokument PDF.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Finančním arbitrem se rozumí finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Podle § 1 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby.


Finanční arbitr sídlí na adrese Legerova 1581/69, Praha 1, PSČ 110 00, internetové stránky finančního arbitra jsou www.finarbitr.cz, e-mail finančního arbitra je: arbitr@finarbitr.cz.

Orgán dohledu

Kontrolu vykonává Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), a to do doby, než Česká národní banka („dále jen „ČNB“) rozhodne o udělení oprávnění poskytovatele k činnosti podle Zákona, nejdéle však po dobu 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona. Sídlo ČOI je na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

Informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 Zákona za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti

Poté, co projevíte zájem o poskytnutí spotřebitelského úvěru, kontaktujeme Vás telefonicky, abychom Vám sdělili některé základní údaje a zároveň od Vás získali základní informace. Pokud nám je poskytnete, připravíme Vám neprodleně předběžnou nabídku, abyste měli rámcovou představu o podmínkách, za kterých Vám můžeme úvěr poskytnout.

Budete-li mít o poskytnutí úvěru nadále zájem, požádáme Vás o vyplnění žádosti, kterou Vám můžeme zaslat e-mailem nebo ji získáte na stránkách www.dsleasing.cz. Žádost si následně zkontrolujete a spolu s dokumenty nám ji předáte. Vše lze samozřejmě řešit kromě e-mailové komunikace i osobně. Nebudete-li si s něčím vědět rady, můžeme vše probrat i opakovaně.

Vaši žádost spolu s Vaší úvěruschopností následně posoudíme. V případě potřeby si od Vás vyžádáme další dokumenty a informace, případně jejich bližší vysvětlení. Následně Vás budeme informovat o tom, zda byla Vaše žádost schválena a pokud ano, předložíme Vám návrh smlouvy spolu s povinnými předsmluvními informacemi. Cokoli Vám nebude jasné, Vám rádi vysvětlíme.
 
Pokud budete s návrhem smlouvy souhlasit, domluvíme se na termínu podpisu.

Za účelem posouzení úvěruschopnosti a podmínek poskytnutí úvěru je vyžadováno následující:

  • platný občanský průkaz - originál

  • druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list nebo zbrojní pas) - originál

  • doklad o zaplacení nájemného nebo energií (SIPO)

  • 3 výpisy z běžného bankovního účtu za poslední tři měsíce - originál

  • objednávku, kupní smlouvu nebo fakturu na vozidlo - originál

  • vyplněnou Žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru

Poskytnutí rady

Poskytovatel neposkytuje radu podle § 85 odst. 1) Zákona.

Účel použití spotřebitelského úvěru

Spotřebitelský úvěr je poskytován na koupi konkrétního vozu (nového i ojetého).

Zajištění spotřebitelského úvěru

Úvěr je zajištěn zajišťovacím převodem práva k nakupovanému automobilu, ručení fyzické nebo právnické osoby.

Doba trvání spotřebitelského úvěru

Poskytujeme spotřebitelské úvěry se splatností do 72 měsíců.

Zápůjční úroková sazba

Spotřebitelské úvěry poskytujeme pouze s pevnou úrokovou sazbou; úroková sazba je platná po celou dobu trvání úvěrového vztahu.

Spotřebitelský úvěr v cizí měně

Poskytnutí spotřebitelského úvěru v cizí měně nenabízíme.

Možnosti splácení spotřebitelského úvěru

Klient má právo kdykoliv průběhu smluvního vztahu požádat o ukončení spotřebitelského úvěru a to i informativně. Po vyplnění žádosti obdrží návrh finančního vypořádání, včetně výpočtu, vyčíslující doplatek a pokyny pro bankovní převod.

Podmínky předčasného splacení úvěru

Podmínky pro předčasné splacení jsou uvedeny v čl. 6. odst. 6.1.4. OÚP Klient je oprávněn vrátit jemu poskytnuté finanční prostředky před sjednanou dobou úvěru (základní část SÚ čl. IV. odst. 3).

V takovém případě má věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů bude maximálně 1% z předčasně splacené části celkové výše SÚ, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem SU jeden rok. Není-li tato doba delší než 1 rok, je výše náhrady nákladů maximálně 0,5% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Podrobnosti stanoví OÚP a úvěrová smlouva.

Povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě

V souvislosti s poskytnutím spotřebitelského úvěru nemáte povinnost uzavřít smlouvu o doplňkové službě.

Důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

Upozorňujeme, že v případě nesplácení poskytnutého spotřebitelského úvěru řádně a včas jsme oprávnění vůči Vám zahájit soudní řízení, které může být následováno zahájením exekučním řízením řízení. Obojí se spojeno rovněž z dalšími náklady (zejména náhrada našich nákladů řízení), které od Vás mohou být vymáhány. Dále upozorňujeme, že v případě prodlení, změn úvěru, porušení úvěrové smlouvy apod. můžete být povinni hradit Společnosti smluvní pokuty nebo poplatky stanovené v obecných úvěrových podmínkách Společnosti (OÚP) nebo v úvěrové smlouvě. Podmínky a limity takových sankčních plnění a poplatků se řídí obecně závaznými právními předpisy.


Reklamační řád společnosti D.S. Leasing, a.s. - dokument PDF