Spotřebitelský úvěr na automobil

je produkt sloužící soukromým osobám k zajištění koupě nového či ojetého vozu.


Kontaktní údaje o poskytovateli úvěru

D.S. Leasing, a.s., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 48909238, telefonní číslo: 542 135 113, email: dsleasing@dsleasing.cz, společnost zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1071

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti

V současné době poskytovatel podniká stále na základě živnostenského oprávnění – poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru, a to v souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „Zákon“). Poskytovatel je veden v přechodném seznamu osob, které poskytují spotřebitelský úvěr v souladu s přechodným ustanovením § 169 Zákona.

Interní mechanismus řešení stížností

Podrobnosti vyřizování stížností jsou upraveny v Reklamačním řádu, který je dostupný zde: reklamační řád společnosti D.S. Leasing, a.s. - dokument PDF.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Finančním arbitrem se rozumí finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Podle § 1 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby.


Finanční arbitr sídlí na adrese Legerova 1581/69, Praha 1, PSČ 110 00, internetové stránky finančního arbitra jsou www.finarbitr.cz, e-mail finančního arbitra je: arbitr@finarbitr.cz.

Orgán dohledu

Kontrolu vykonává Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), a to do doby, než Česká národní banka („dále jen „ČNB“) rozhodne o udělení oprávnění poskytovatele k činnosti podle Zákona, nejdéle však po dobu 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona. Sídlo ČOI je na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

Informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 Zákona za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti

Poté, co projevíte zájem o poskytnutí spotřebitelského úvěru, kontaktujeme Vás telefonicky, abychom Vám sdělili některé základní údaje a zároveň od Vás získali základní informace. Pokud nám je poskytnete, připravíme Vám neprodleně předběžnou nabídku, abyste měli rámcovou představu o podmínkách, za kterých Vám můžeme úvěr poskytnout.

Budete-li mít o poskytnutí úvěru nadále zájem, požádáme Vás o vyplnění žádosti, kterou Vám můžeme zaslat e-mailem nebo ji získáte na stránkách www.dsleasing.cz. Žádost si následně zkontrolujete a spolu s dokumenty nám ji předáte. Vše lze samozřejmě řešit kromě e-mailové komunikace i osobně. Nebudete-li si s něčím vědět rady, můžeme vše probrat i opakovaně.

Vaši žádost spolu s Vaší úvěruschopností následně posoudíme. V případě potřeby si od Vás vyžádáme další dokumenty a informace, případně jejich bližší vysvětlení. Následně Vás budeme informovat o tom, zda byla Vaše žádost schválena a pokud ano, předložíme Vám návrh smlouvy spolu s povinnými předsmluvními informacemi. Cokoli Vám nebude jasné, Vám rádi vysvětlíme.
 
Pokud budete s návrhem smlouvy souhlasit, domluvíme se na termínu podpisu.

Za účelem posouzení úvěruschopnosti a podmínek poskytnutí úvěru je vyžadováno následující:

  • platný občanský průkaz - originál

  • druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list nebo zbrojní pas) - originál

  • doklad o zaplacení nájemného nebo energií (SIPO)

  • 3 výpisy z běžného bankovního účtu za poslední tři měsíce - originál

  • objednávku, kupní smlouvu nebo fakturu na vozidlo - originál

  • vyplněnou Žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru

Poskytnutí rady

Poskytovatel neposkytuje radu podle § 85 odst. 1) Zákona.

Účel použití spotřebitelského úvěru

Spotřebitelský úvěr je poskytován na koupi konkrétního vozu (nového i ojetého).

Zajištění spotřebitelského úvěru

Úvěr je zajištěn zajišťovacím převodem práva k nakupovanému automobilu, ručení fyzické nebo právnické osoby.

Doba trvání spotřebitelského úvěru

Poskytujeme spotřebitelské úvěry se splatností do 72 měsíců.

Zápůjční úroková sazba

Spotřebitelské úvěry poskytujeme pouze s pevnou úrokovou sazbou; úroková sazba je platná po celou dobu trvání úvěrového vztahu.

Spotřebitelský úvěr v cizí měně

Poskytnutí spotřebitelského úvěru v cizí měně nenabízíme.

Reprezentativní příklad

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů:

AUTA IHNED – SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

 

POŘIZOVACÍ CENA S DPH 349.900,-Kč
CELKOVÁ VÝŠE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU 149.900,-Kč
RPSN výsledné 11,480 %
RPSN bez pojištění 6,860 %
ZÁPŮJČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA
- jedná se o pevnou úrokovou sazbu
7,045 %
VÝŠE ŘÁDNÉ SPLÁTKY 5.547,-Kč
CELKOVÁ ZAPLACENÁ (SPLATNÁ) ČÁSTKA 199.692,-Kč
PERIODA SPLÁTEK měsíčně
DOBA TRVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU 36 měsíců
POJIŠTĚNÍ ANO
POVINNOST SJEDNAT JINÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY    NE

Další náklady

Pojištění vozidla.

Možnosti splácení spotřebitelského úvěru

Klient má právo kdykoliv průběhu smluvního vztahu požádat o ukončení spotřebitelského úvěru a to i informativně. Po vyplnění žádosti obdrží návrh finančního vypořádání, včetně výpočtu, vyčíslující doplatek a pokyny pro bankovní převod.

Podmínky předčasného splacení úvěru

Podmínky pro předčasné splacení jsou uvedeny v čl. 6. odst. 6.1.4. OÚP Klient je oprávněn vrátit jemu poskytnuté finanční prostředky před sjednanou dobou úvěru (základní část SÚ čl. IV. odst. 3).

V takovém případě má věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů bude maximálně 1% z předčasně splacené části celkové výše SÚ, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem SU jeden rok. Není-li tato doba delší než 1 rok, je výše náhrady nákladů maximálně 0,5% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Podrobnosti stanoví OÚP a úvěrová smlouva.

Povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě

V souvislosti s poskytnutím spotřebitelského úvěru nemáte povinnost uzavřít smlouvu o doplňkové službě.

Důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

Upozorňujeme, že v případě nesplácení poskytnutého spotřebitelského úvěru řádně a včas jsme oprávnění vůči Vám zahájit soudní řízení, které může být následováno zahájením exekučním řízením řízení. Obojí se spojeno rovněž z dalšími náklady (zejména náhrada našich nákladů řízení), které od Vás mohou být vymáhány. Dále upozorňujeme, že v případě prodlení, změn úvěru, porušení úvěrové smlouvy apod. můžete být povinni hradit Společnosti smluvní pokuty nebo poplatky stanovené v obecných úvěrových podmínkách Společnosti (OÚP) nebo v úvěrové smlouvě. Podmínky a limity takových sankčních plnění a poplatků se řídí obecně závaznými právními předpisy.


Reklamační řád společnosti D.S. Leasing, a.s. - dokument PDF